Nasza koncepcja

Jesteśmy przedszkolem artystycznym, które wychowuje przez sztukę. Uniwersalnym sposobem wspomagającym wszechstronny rozwój dziecka, w tym osobowość twórczą, są zajęcia plastyczne. Podstawą działań plastycznych jest radość, którą dziecku daje tworzenie, dotykanie, manipulowanie, oglądanie i działanie. Ekspresja plastyczna dziecka jest spontaniczna i wynika bezpośrednio z jego przeżyć i spostrzeżeń, wyzwalając wyobraźnię i fantazję. Zajęcia plastyczne mają duże znaczenie przy rozwijaniu dyspozycji psychicznych dziecka, takich jak: samodzielność, wytrwałość, umiejętność planowania i dokonywania właściwych wyborów. Odpowiednio zorganizowana i prowadzona działalność plastyczna dziecka przyczynia się do niwelowania lęków i zahamowań, rozwija pewność siebie, odwagę i wiarę we własne możliwości twórcze, samodzielne myślenie i działanie oraz zainteresowania dziecka, co jest koniecznym warunkiem zaistnienia kreatywności.
• Chcemy, by nasze dzieci umiały wyrażać siebie i swoje odczucia w twórczości plastycznej
• Jesteśmy po to, aby nasi wychowankowie byli wrażliwi na piękno i brzydotę współczesnego świata
• Zmierzamy do tego, aby nasze dzieci wyrosły na osoby kreatywne, które będą umiały tworzyć otoczenie przyjazne, piękne i praktyczne.
• Pragniemy wzbudzić w każdym dziecku, które przekroczy próg naszego przedszkola, poczucie piękna poprzez obcowanie ze sztuką.

Image
Image

Nasze zasady:
• Zaspokajanie potrzeb dziecka;
• Organizowanie aktywności dziecka – edukacja przez doświadczenie
• Indywidualizowanie oddziaływań, w zależności od potrzeb i możliwości dziecka;
• Organizowanie środowiska, umożliwiającego nabywanie kompetencji społecznych przez dziecko;
• Integrowanie procesu wychowania i edukacji;

Przedszkole respektuje zasady zrównoważonego rozwoju. Propaguje dbałość o zdrowie oraz zachowania przyjazne przyrodzie. Przedszkole rozwija kompetencje społeczne dzieci, uczy współdziałania i prowadzi planowy proces wychowawczy, oparty na wartościach. Dzieci uczą się odróżniać dobro od zła. Katalog wartości obejmuje: dobro, piękno, prawdę, miłość, przyjaźń, współdziałanie, szacunek, zdrowie, przyrodę, ojczyznę.
Kadra pedagogiczna kształtuje tożsamość narodową i regionalną wychowanków, a także poczucie przynależności do wspólnoty europejskiej. Ponadto placówka rozwija zainteresowania i uzdolnienia dzieci, doskonali kompetencje poznawcze wychowanków.