Opłaty

Opłatę za przedszkole należy uregulować za cały miesiąc z dołu, do 14 dnia każdego miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, za który następuje rozliczenie. Dziecko może korzystać z usług przedszkola w zakresie bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki w wymiarze 5 godzin dziennie tj. od 8:00 do 13:00.

    Na mocy przepisów rodzic/prawny opiekun jest zobowiązany do wnoszenia opłat w wyznaczonym terminie i na wskazany rachunek bankowy za :

    1) Korzystanie przez dziecko z nauczania, wychowania i opieki ponad 5 godzin dziennego czasu pobytu dziecka, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończy 6 lat, w wysokości 1,30 zł za każdą godzinę korzystania.

    - Dla rodzin objętych Programem pn. Krakowska Karta Rodzinna 3+ lub Programem pn. Kraków dla Rodziny „N” opłata, o której mowa powyżej wynosi 0,65 zł

    - Dla rodzin objętych zarówno Programem pn. Krakowska Karta Rodzinna 3+ jaki i pn. Kraków dla Rodziny „N” opłata, o której mowa powyżej wynosi 0 zł.

Image
Image

Opłat za korzystanie z przedszkola nie wnoszą rodzice dziecka przebywającego w przedszkolu zorganizowanym w zakładzie opieki zdrowotnej.

2) Wyżywienie dziecka, kalkulowane jest w każdym przedszkolu oddzielnie. Kalkulacja zawiera wysokości kosztów ponoszonych na zakup artykułów żywnościowych przeznaczonych do przygotowania posiłków.

Numer kont bankowych, na które należy dokonywać wpłat za przedszkole to:
Nazwa odbiorcy: Miejskie Centrum Obsługi Oświaty w Krakowie
Numer konta: 98 1020 2892 0000 5502 0590 3127
Tytułem: Imię i nazwisko dziecka

1 stycznia 2018 r. weszła w życie ustawa o finansowaniu zadań oświatowych, zgodnie z którą opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego (tzw. czesne) oraz za wyżywienie stanowią nieopodatkowane należności budżetowe o charakterze publicznoprawnym (art.52 ust.15 ww. ustawy- Dz. U. z 2017 poz. 2203).
Nieuiszczenie należnej opłaty skutkuje wszczęciem procedury dochodzenia należności budżetowych z tytułu nieuiszczonych opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego na postawie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, Dz. U. z 2017 r. poz. 1201), co może skutkować zajęciem środków na rachunku bankowym.

Podstawa prawna:
UCHWAŁA NR XCVII/2509/18 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 14 marca 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków.

UCHWAŁA NR CXIII/3053/23 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 28 czerwca 2023 r.   zmieniająca uchwałę nr XCVII/2509/18 w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków.