Zasady składania wniosku rekrutacyjnego

Zapraszamy do składania wniosków wraz z dokumentacją potwierdzającą spełnienie określonych kryteriów od 01.03.2023 r. do 31.03.2023 r. - poniedziałek 8.00 -15.00, - środa 8.00 -15.00, - piątek 8.00 -15.00
Dokumentacja powinna być wrzucona w kopercie do dużej skrzynki z napisem „Korespondencja, Rekrutacja” znajdującej się przy drzwiach wejściowych do budynku przedszkola lub złożona w sekretariacie przedszkola Przedszkole potwierdzi wpłynięcie kompletnej dokumentacji lub wskaże braki do uzupełnienia na adresy e-mailowe wskazane we wniosku.

Image
Image

Kryteria rekrutacyjne:

I.Kryteria główne (tzw. „ustawowe”) – brane pod uwagę na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego (tj. w pierwszej kolejności); określone art. 131 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148, z późn. zm.)

1) punkty sumują się

2) rodzina wielodzietna – oznacza rodzinę wychowującą troje i więcej dzieci

3) samotne wychowywanie – oznacza wychowywanie dziecka przez pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba że osoba taka wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem

4) kryterium mogą spełniać maksymalnie trzy przedszkola: najbliższe domu dziecka; najbliższe miejsca pracy lub miejsca nauki każdego z rodziców

5) kryterium weryfikowane przez komisję rekrutacyjną na podstawie dokumentacji przedszkolnej/szkolnej

6) rejestr żłobków i klubów dziecięcych