2020/2021

Ramowy rozkład dnia

7.30-8.45
• zabawy samodzielne podejmowane z inicjatywy dzieci w kącikach tematycznych;
• zabawy o charakterze integracyjnym;
• praca z zespołem dzieci lub indywidualna o charakterze obserwacyjnym, stymulująco – kompensacyjnym i wychowawczym, praca z dzieckiem zdolnym;
• gry i zabawy dydaktyczne;
• zabawy i ćwiczenia logopedyczne – usprawniające narządy mowy;
• ćwiczenia poranne i zabawy naturalne doskonalące motoryki zaspakajające potrzebę ruchu z uwzględnieniem ćwiczeń zapobiegających wadom postawy;

8.45-9.00
• przygotowanie do śniadania – czynności samoobsługowe i higieniczne;

9.00-9.30
• śniadanie - doskonalenie umiejętności samodzielnego i estetycznego spożywania posiłków;
• wdrażanie do samodzielnego komponowania posiłku /wybór warzyw z uwzględnieniem indywidualnych upodobań i walorów odżywczych/;

Image
Image

9.30-11.30
• zajęcia kierowane w sali lub na powietrzu wspierające wielokierunkową aktywność dziecka z uwzględnieniem możliwości dzieci, ich oczekiwań poznawczych i potrzeb wyrażania swoich stanów emocjonalnych, komunikacji i chęci zabawy w oparciu o podstawę programową;
• czynności porządkowe, samoobsługowe /nabywanie i doskonalenie umiejętności ściągania i zakładania ubrań/ i higieniczne;
• pobyt na świeżym powietrzu – gry i zabawy zaspakajające potrzebę ruchu, obserwacje przyrodnicze, swobodne zabawy dzieci;

11.30-12.00
• czynności samoobsługowe w szatni;
• przygotowanie do obiadu czynności higieniczne;
• pogadanki na temat zdrowego sposobu odżywiania się i kulturalnego zachowania przy stole;

12.00 – 12.30
• obiad;
• ćwiczenie umiejętności prawidłowego posługiwania się sztućcami;
• wdrażanie do kulturalnego i spokojnego spożywania posiłku.

12.30 – 13.30
Grupy młodsze:
• odpoczynek poobiedni przy muzyce relaksacyjnej;
• słuchanie bajek i krótkich utworów literatury dziecięcej;
Grupy starsze:
• zabawy o charakterze odprężającym;
• relaksacja przy muzyce;
• słuchanie czytanych cyklicznie utworów literackich dostosowanych do możliwości percepcyjnych dzieci;
• zabawy dydaktyczne, zajęcia niekierowane w sali lub na powietrzu;
• zabawy i zajęcia rozwijające zainteresowania dzieci;

13.30-14.00
• czynności samoobsługowe i porządkowe;
• przygotowania do podwieczorku – nabywanie i doskonalenie umiejętności nakrywania do stołu;

14.00-14.30
• podwieczorek;
• czynności o charakterze porządkowym i samoobsługowym;

14.30-17.00
• zabawy tematyczne, konstrukcyjne, plastyczno-techniczne, ruchowe w sali lub na świeżym powietrzu;
• praca z małym zespołem dzieci lub indywidualna o charakterze obserwacyjnym, stymulująco – kompensacyjnym i wychowawczym;
• zajęcia dodatkowe rozwijające zainteresowania i zdolności dzieci, gimnastyka korekcyjna, zajęcia religii dla dzieci, których rodzice wyrazili taką wolę;
• zabawy w kącikach zainteresowań podejmowane z inicjatywy dzieci;
• prace porządkowe.